از این طریق می‌توانید مبالغ دلخواه خود را برای کالای برق ارسال نمایید.

[tikpay]