کلید خودکار مینیاتوری B10A یک پل پارس شعاع توس

43,554 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

B10A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری B6A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

B6A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C63A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C63A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C50A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C50A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C40A یک پل پارس شعاع توس

47,031 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C40A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C32A یک پل پارس شعاع توس

47,031 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C32A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C25A یک پل پارس شعاع توس

44,469 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C25A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C20A یک پل پارس شعاع توس

44,469 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C20A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C16A یک پل پارس شعاع توس

43,554 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C16A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C10A یک پل پارس شعاع توس

43,554 تومان
وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C10A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120

کلید خودکار مینیاتوری C6A یک پل پارس شعاع توس

وزن 80 g
کشور سازنده

ایران

سازنده/واردکننده

جریان نامی

C6A

قدرت اتصال کوتاه اسمی

6KA

تعداد واحد

120